வாராயோ வாளைமீனே!

25

2 thoughts on “வாராயோ வாளைமீனே!

  1. வாளை மீன் கவிதை மீனவர்களுக்கான அர்ப்பணம்.
    “வானவர்கள் இல்லையடா வணங்கும் தெய்வம்
    இந்த மீனவர்கள் உழைப்பதுவோ மண்ணில் தியாகம்” மிகச் சிறந்த வரிகள்.

    Liked by 1 person

Leave a Reply to memoria12 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s